site_bg © Nicho Södling / mediabank.visitstockholm.com

sidebar_label

Algemene voorwaarden

 

1. Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. De onderneming orange viking™, hierna ‘orange viking™’, die als onderneming diensten op het gebied van reizen in Stockholm aanbiedt en verleent en met wie de cliënt onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat.

1.2. (Reis)diensten: dienstverlening op het gebied van reizen in Stockholm, alles in de ruimste zin des woords.

1.3. Schriftelijke overeenkomst, een overeenkomst die via conventionele post danwel elektronisch via email tot stand komt.

1.4. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die aan orange viking™ opdracht heeft gegeven tot het verlenen van (reis)diensten alsmede de natuurlijke of rechtspersoon aan wie orange viking™ een aanbod tot het verlenen van (reis)diensten heeft gedaan.

1.5. Website: de website van orange viking™, www.orangevikingstockholm.com

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke totstandgekomen overeenkomsten op afstand tussen de onderneming: orange viking™ (org. nummer: 720702-9583 te Zweden) en de cliënt.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij orange viking™ zijn in te zien en zij op verzoek van de cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een aanbod van orange viking™ schriftelijk of mondeling door de cliënt wordt aanvaard. Aanvaardt de cliënt het aanbod niet schriftelijk, maar stemt hij er desondanks mee in, al dan niet stilzwijgend, dat orange viking™ aanvangt met het uitvoeren van zijn werkzaamheden, dan geldt het aanbod als aanvaard en komt er dus eveneens een overeenkomst tot stand.

3.2. Het aanbod van orange viking™ is vrijblijvend en 14 dagen geldig na verzending per email naar cliënt.

3.3. De overeenkomst wordt op basis van het met de cliënt overeengekomen reisprogramma voor bepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst eindigt bij ontvangst van het reisprogramma en bevestiging van diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Tarieven

4.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de tarieven van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven danwel veranderingen in valutakoersen.

4.2. In afwijking van het vorige lid kan orange viking™ producten of diensten waarvan de tarieven gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele tarieven aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde tarieven richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4.3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde tarieven zijn inclusief Zweedse btw.

5 . Betaling

5.1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de cliënt verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 10 dagen na levering van de producten in PDF vorm via email danwel op papier via conventionele post. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van dienst(en), vangt deze termijn aan nadat de cliënt de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.2. Indien voor bepaalde producten dan wel diensten een minimum aanbetaling wordt vereist, welke afwijkt van het hiervoor vermelde, wordt dit door orange viking™ duidelijk vermeld.

5.3. Bij niet tijdige betaling is de cliënt onmiddellijk in verzuim en is orange viking™ gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

5.4. Indien de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de cliënt over de overeengekomen verschuldigde bedragen contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over iedere maand of gedeelte van een maand dat de cliënt in verzuim is. Bovendien is de cliënt gehouden tot betaling van alle in redelijkheid en noodzakelijk door orange viking™ gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten als gevolg van de niet- nakoming van de betalingsverplichting(en) door de cliënt.

6. Klachten

6.1. Eventuele klachten over de uitvoering van product dan wel dienst(en) die het niveau van aan- of opmerkingen overschrijden, dienen terstond op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar het klachtwaardige feit zich heeft voorgedaan duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij orange viking™.

6.2. Als een klacht niet naar tevredenheid van de cliënt is opgelost kan de cliënt uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk of per e-mail inhoudelijk gemotiveerd bij orange viking™ kenbaar maken. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk of per e-mail door orange viking™ gereageerd.

7. Annulering door de cliënt

7.1. Annulering van de overeenkomst door de cliënt dient te allen tijde schriftelijk (Aktergatan25, 12066 Stockholm, Zweden) of per e-mail (info@orangevikingstockholm.com) aan orange viking™ te worden bevestigd. De datum van het poststempel of verzending van de e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering.

7.2.Na levering van de producten in PDF document via email of gedrukte versie, danwel bevestiging van de diensten via email of schriftelijk is er geen kwijtschelding danwel restitutie van de verschuldigde bedragen mogelijk.

7.3. Indien er een reservering wordt gemaakt voor de cliënt bij een derde partij, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan een accommodatieverschaffer, horeca gelegenheid, onafhankelijke service organisatie, gelden de annuleringsvoorwaarden van de derde partij op het desbetreffende onderdeel daarvan.

8. Annulering door orange viking™

8.1. orange viking™ heeft het recht om wegens gewichtige redenen aanpassingen in het reisprogramma aan te brengen. In dat geval wordt getracht een voor de cliënt passend alternatief te vinden.

8.2. De bij 8.1. bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het reisprogramma is aangegeven. orange viking™ biedt in in dat geval alternatieven aan die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van het reisprogramma in stand laten. De cliënt kan de aanpassing(en) slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de aanpassing(en) hem of haar tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde aanpassing(en) laten de verschuldigdheid van de reissom onverlet, tenzij anders overeengekomen, noch zal de cliënt op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens orange viking™ hebben.

8.3. Ingeval van overmacht is orange viking™ gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Een dergelijke beëindiging door orange viking™ dient per omgaande
aan de cliënt te worden gemeld, waarbij de datum van het poststempel of verzending van de e- mail geldt als meldingsdatum van de annulering. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van orange viking™ en waarbij de gevolgen ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen situaties van politieke onrust, oorlog, molest, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden in Zweden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

8.4. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst aan de zijde van de cliënt is orange viking™ gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, de cliënt heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds gedane betalingen.

8.5. Ingeval van het hiervoor genoemde in lid 8.1. tot en met 8.4. is orange viking™ niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de cliënt, waaronder doch niet uitsluitend begrepen reeds gemaakte kosten zoals visa kosten en verzekeringspremies.

9. Aansprakelijkheid orange viking™

9.1. De aansprakelijkheid van orange viking™ voor schade van de cliënt, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke verlening van de overeengekomen (reis)dienst(en), is beperkt tot maximaal (éénmaal) het aan orange viking™ verschuldigde bedrag. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van orange viking™.

9.2. orange viking™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade van de cliënt als gevolg van feiten of omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, alsmede voor enige directe of indirecte schade waartegen de cliënt is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering) dan wel als gevolg van feiten of omstandigheden waarvoor reisverzekeringen in het normale geval dekking plegen te verschaffen.

9.3. orange viking™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade van de cliënt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op grond van feiten of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de cliënt.

9.4. orange viking™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde partijen of dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze derde partijen of dienstverlener(s) verstrekte informatie. orange viking™ draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van door of (mede) ten behoeve van derde partijen verstrekte informatie zoals foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal.

10. Geschillen

10.1. Op alle geschillen tussen orange viking™ en de cliënt voortvloeiend uit de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst is Zweeds recht van toepassing.

footer_logo
star_bg
star_bg

Leveringsvoorwaarden

Privacyverklaring

Geregistreerd merk


Volg ons

star_bg

Diensten

Nieuwsbrief

 

Bestanden versturen?

gebruik onze account:

 

 

we_transfer_logo

star_bg

Kompaniet HQ

Aletta Jacobsstraat 42

5142 PN Waalwijk

The Netherlands

 

Phone: +31 (0)416 38 20 30

mail: info@kompaniet.nl