backgr_jesse_01 foto: © www.ruudvanbragt.com

sidebar_label

Algemene voorwaarden

Artikel 1        Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de partij die, al dan niet op basis van een aanbieding of offerte, Kompaniet opdracht geeft tot het (doen) vervaardigen van een ontwerp, althans tot het doen verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kompaniet en opdrachtgever.

 

Artikel 2        Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kompaniet en opdrachtgever en voor alle vervolgopdrachten en aanvullende of voortzettende overeenkomsten, waarop Kompaniet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van deze voorwaarden is exclusief. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kompaniet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

5. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden al dan niet gedeeltelijk nietig zijn, of al dan niet gedeeltelijk vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kompaniet en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de al dan niet gedeeltelijk nietige c.q. al dan niet gedeeltelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Bij een bepaling die gedeeltelijk nietig is, of gedeeltelijk vernietigd mocht worden, blijft in ieder geval het overige, rechtsgeldige deel, van de bepaling volledig van toepassing.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Aan de kopjes boven de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn slechts ter indicatie van de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3        Informatieplicht opdrachtgever

 1. Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Kompaniet wenst te verstrekken, dient hij Kompaniet, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Indien opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Kompaniet, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 4        Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een aanbod van Kompaniet schriftelijk door opdrachtgever wordt aanvaard. Aanvaardt opdrachtgever het aanbod niet schriftelijk, maar stemt hij er desondanks mee in, al dan niet stilzwijgend, dat Kompaniet aanvangt met het uitvoeren van zijn werkzaamheden, dan geldt het aanbod als aanvaard en komt er dus eveneens een overeenkomst tot stand.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering van het ontwerp door Kompaniet mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.
 3. Indien Kompaniet op verzoek van opdrachtgever een begroting voor de kosten van werkzaamheden van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Kompaniet namens opdrachtgever offertes van derden aanvragen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan Kompaniet, voor rekening en risico van opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien Kompaniet bij de uitvoering van de opdracht volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens opdrachtgever.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om voorafgaand aan de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder onder andere doch niet uitsluitend begrepen zijn betalingsverplichtingen, alsmede voorafgaand aan het voltooien van het ontwerp door Kompaniet, over te gaan tot openbaarmaking, verveelvoudiging en/of productie van het ontwerp of enig model, prototype of proef van het ontwerp.
 6. Een door Kompaniet opgegeven termijn voor het volbrengen van een ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeen­komst anders blijkt. Kompaniet is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van een ontwerp, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
 7. Tenzij anders is overeengekomen, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Kompaniet.

 

Artikel 5        Onderzoeksplicht en reclame

 1. Opdrachtgever is gehouden het ontwerp, onmiddellijk te (doen) onderzoeken op het moment dat deze aan hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of het ontwerp overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele tekortkomingen in het ontwerp, dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ter beschikking stelling van het ontwerp, schriftelijk aan Kompaniet te worden meegedeeld.

 

Artikel 6        Rechten van het intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten, ter zake van het ontwerp of met betrekking tot door Kompaniet tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, komen uitsluitend toe aan Kompaniet, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet  aan hem zijn toegekend.
 3. Geen enkele bepaling in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Kompaniet en opdrachtgever strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan opdrachtgever van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding of elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Kompaniet overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.
 4. Indien partijen desalniettemin uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, over zullen gaan op opdrachtgever, tast dit niet het recht van Kompaniet aan om het door hem gemaakte ontwerp, dan wel de aan het ontwerp ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, standaarden en dergelijke, zelf te gebruiken ten behoeve van zijn eigen bedrijfsvoering, daaronder begrepen (her)gebruik van het ontwerp in het kader van eigen publiciteit en promotie.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Kompaniet het ontwerp zonder vermelding van de naam van Kompaniet openbaar te maken of te verveelvoudigen. Kompaniet is te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het ontwerp te (laten) vermelden of te verwijderen.
 7. Opdrachtgever is terstond, althans op kortst mogelijke termijn, verplicht om het ontwerp in de originele staat terug te brengen indien Kompaniet zich bij haar beklaagd ter zake een aantasting of verminking van het ontwerp.

 

Artikel 7        Gebruik

 1. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Kompaniet, daaronder onder andere doch niet uitsluitend begrepen zijn betalingsverplichtingen, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Kompaniet bekend te zijn gemaakt.

 

Artikel 8        Honorarium en facturering

 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Kompaniet voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien Kompaniet door het niet tijdig of niet aanleveren door opdrachtgever van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Kompaniet gehanteerde honorariumtarieven.
 3. Kompaniet is gerechtigd na voltooiing en toezending van een eerste concept van het ontwerp aan opdrachtgever, om 50% van het overeengekomen honorarium te declareren.
 4. Indien opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de opdracht terugtrekt dan wel intrekt is opdrachtgever minimaal een bedrag van € 500,- verschuldigd aan Kompaniet. Dit bedrag is mede ter compensatie van (de voorbereidingen van) de uitvoering van de overeenkomst, en laat onverlet het recht van Kompaniet om daadwerkelijk het door haar bestede bedrag aan onkosten en geleden schade in rekening te brengen.

 

Artikel 9        Betaling

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Kompaniet nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is  opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Kompaniet gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen volledig ten laste van opdrachtgever.
 2. Kompaniet heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtgever verricht de aan Kompaniet verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Kompaniet verschuldigde.

 

Artikel 10      Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken zoals b.v. drukwerk, textiel, promotiemateriaal of andere t.b.v. opdrachtgever geleverde zaken, blijven eigendom van Kompaniet totdat opdrachtgever zijn verplichten uit de overeenkomst, daaronder onder andere doch niet uitsluitend begrepen zijn betalingsverplichting, heeft voldaan.

 

Artikel 11      Opzegging en ontbinding overeenkomst

 1. Wanneer opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het aantal gemaakte uren (het honorarium) en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de overeenkomst door Kompaniet wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van Kompaniet redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Kompaniet op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 40 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Kompaniet heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van opdrachtgever.
 5. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het opdrachtgever niet (langer) toegestaan het aan haar ter beschikking gestelde ontwerp en/of andere zaken te gebruiken. Op eerste verzoek van Kompaniet is opdrachtgever alsdan gehouden het ontwerp en de andere geleverde zaken aan Kompaniet te retourneren. Het is opdrachtgever alsdan verboden een kopie of enig duplicaat achter te houden.
 6. Wanneer de werkzaamheden van  Kompaniet bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inacht­neming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

Artikel 12      Garanties en vrijwaringen

 1. Kompaniet garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat hij geldt als geestelijk maker in de zin van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Kompaniet of door hem bij de opdracht ingeschakelde (hulp)personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Kompaniet voor aansprakelijkheid van de in het kader van de overeenkomst aan Kompaniet aangeleverde zaken van of door derden, die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten en/of portretrechten van andere derden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Kompaniet voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte werken etc., materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 13      Aansprakelijkheid

 1. Kompaniet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 • fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • opzet of grove schuld van de door hem ingeschakelde hulppersonen;
 • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  • fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  • fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Kompaniet, is zijn aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 2.500,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
 2. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 3. Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch Kompaniet jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 14      Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien opdrachtgever vertrouwelijke gegevens van Kompaniet ontvangt, zal zij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 15      Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Kompaniet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, ook die uit hoofde van onrechtmatige daad, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kompaniet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16      Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Kompaniet en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17      Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
  1. Kompaniet is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

 

 

 

 

 

 

footer_logo
star_bg

Diensten

 

 

Bestanden versturen?

gebruik onze account:

 

 

wetransfer

star_bg

Kompaniet HQ > 

Burgemeester Verwielstraat 11
5141 BD Waalwijk
The Netherlands


+31 (0)416 38 20 30
+31 (0)6 24 99 48 01

info@kompaniet.nl